ඉන්ධන නොමැතිවීම නිසා සේවකයන්ට සේවා ස්ථානවලට පැමිණීමට නොහැකි තත්වයක් මේ වන විට උද්ගත වී ඇති බව ද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් කීය.